Timorous

23 teksty – auto­rem jest Ti­morous.

Niepos­kro­mione me żądze od­ciskają zgorzel na umierającej duszy,
Ut­ra­piony w tęsknej męczar­ni, po­zos­ta­wiony sam pośród dzi­kiej głuszy.
Pośród nie­chcianych dni pląsam, przy­par­ty do mu­ru swym szaleństwem,
Cóż ja mogę uczy­nić, by uchro­nić się przed ma­sochis­tycznym natręctwem? 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 26 października 2014, 13:11

Spojrzenie

Krótka wy­miana spoj­rzeń dwoj­ga przy­pad­ko­wych ludzi,
Dać może tchnienie żądzy oraz sub­telne­mu pragnieniu.
Nieużywa­ny mięsień w klat­ce pier­siowej na­wet obudzi,
Spra­wić również ono pot­ra­fi, by ciało pod­dało się drżeniu.
Na drob­ny ułamek chwi­li świat zda­je się wte­dy zatrzymać,
W którym to zat­ra­coną blis­kość od­najdują bliźnia­cze dusze.
Tak trud­no wte­dy bied­ne­mu człowieko­wi się powstrzymać,
By nie po­wie­dzieć dru­giemu: „ Przy­tulić się do ciebie muszę”. 

wiersz
zebrał 28 fiszek • 23 października 2012, 01:27

By­wa, że i zmo­ra tra­pi sa­mego potwora... 

aforyzm
zebrał 7 fiszek • 24 lipca 2012, 07:11

Im bar­dziej ulot­na chwi­la, tym wspom­nienie o niej jaskrawsze.. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 1 lipca 2012, 23:33

By­wa, że spa­dający ka­mień z ser­ca, wpa­da do buta... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 20 maja 2012, 20:27

Cza­sem roz­bi­jamy się na samą myśl o lataniu... 

aforyzm dnia z 13 kwietnia 2012 roku
zebrał 100 fiszek • 26 lutego 2012, 22:32

Niekiedy mo­nolog wewnętrzny oka­zuje się być kłótnią dwoj­ga całkiem różnych osób... 

myśl
zebrała 29 fiszek • 16 lutego 2012, 22:57

Naj­trud­niej jest do­bić złudzenia... 

myśl
zebrała 44 fiszki • 6 stycznia 2012, 12:15

Następna strona 1 2 3

Timorous

Użytkownicy
Pokaż
Kalendarz